Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Historie obce Horní Rožínka

Dřívější název zněl Opatská Roženka, někdy jen Roženka. Vladycká držba je v Horní Rožínce doložena k roku 1353. V roce 1366 zde měl zboží Hertvík ze Zvole. Od roku 1385 náležela ves postupně pánům z Ostrova, z Kojetína a z Ronova. V roce 1392 získal Horní Rožínku Čeněk z Ronova. Od poloviny 15.století náležela pánům ze Zvole.

Když se v 17. století zvolská fara obsazovala duchovními z kláštera žďárského, připadla i Horní Rožínka tomuto klášteru a nazývala se Roženkou Opatskou, kdežto dnešní Dolní Rožínka slula Roženkou Zámeckou. U kláštera žďárského zůstala pak obec až do roku 1784. V období největšího rozkvětu žďárského kláštera v 1. polovině 18. století za šlechetného opata Václava Vejmuly se poměrně zlepšil ubohý stav poddaných.

Tíživé břemeno poddanských povinností vedlo ve 2. polovině tohoto století k otevřenému povstání v obci Zvole, k níž se připojily obce Blažkov, Račice, Nová Ves a také Opatská Rožínka. Za účelem uklidnění byla vyslána krajská úřední komise, které se za asistence vojska podařilo v březnu roku 1784 vzporu bez obětí potlačit. Po zrušení žďárského kláštera v říjnu 1784 připadla Opatská Roženka jako součást klášterního majetku Moravskému náboženskému fondu, ktarý ji předal k farní osadě do Zvole.

Výpis z Vlastivědy moravské – Jan Tenora 1907

Obec byla nazývána  také Rožínka opatská nebo Roženka. Je to ves ležící asi 7 km jz od Bystřice na vyvýšené rovině při silnici z Bystřice ke Zvoli. Domy ¨jsou podél silnice z obou stran, od sebe.

R.1483 měla 8 domů, 1674  obydlených domů a jeden pustý, r. 1834 28 domů a 199 obyvatel, r 1900 32 domů 173 obyvatel všechny katolíky kromě 4 evangelíků.

K Horní Rožínce vztahujeme tyto zprávy: R 1366 zapsal Hertvík ze Zvole věnem Kačně na ½ 2.hř. platu v Rožence 15 hř. Gr. V roce 1385 prodál Roženku Mikšík z Radinovsi Matyášovi ze Smržova, jinak z Ostrova, jenž ji zase r. 1390 odprodal Mikulášovi z Kojetína. Ale Hereš z Ostravy(Ostrova) činil odpor, právě, že má dobře právo na zboží Matyášovo. Mikuláš převedl manželku svou Zdenku, z věna jejího na Kojetíně na ves Rožinku a zapsal jí tam 25 hř., ale již roku 1392 zase převedl její věno na Kojetín na dvůr, neboť Matyáš a Hereš z Ostrova se srovnali a Hereš postoupil Rožinku Čeňkovi z Ronova. R. 1406 měla v Rožince věno Bětka, vdova Smilova ze Zvole, která se dostala do sporu s Janem Hlaváčem z Ronova; Hlaváč poháněl ji, že pobrala nadbyt muže svého, dva koně, odění a 30 hř., na němž měl Hlaváč svůj základ, a Bětka zase Hlaváče, že jí věno v Rožence držel šest let, pak že jí věno vrátil, než úroky zadržel, lesy zmýtil a zboží opustil a k tomu, chtěje odtud pryč, sruby rozvozil. Věno své v Rožence zanechala Bětka dceři své Kateřině, která ovdověvši po Bohuslavovi z Drnovin přijala r. 1437 své děti na spolek jeho, z nichž Jan z Drnovin postoupil tento plat z 50 hř. R.1446 Petrovi ze Zvole. Ves Roženku však samu držel dědic po Janu Hlaváčovi Václav Sturm z Ronova a Mitrova, který prodal r. 1433 Horní Rožinku Hynkovi ze Zvole. Po Hynkovi zdědil Horní Roženku bratr jeho Petr ze Zvole, který byl farářem ve Zvoli a později v Letovicích. Petr závětí svou z r. 1488 odkázal k faře faráři Zvolskému lán Holíkovský a ves Roženku s rybníkem pode vsí, jenž slove na Holíkovském, se vším příslušenstvím; ze vsi té neměl pak žádný odmrtí bráti. Poněvadž pak zároveň odkázal Zvolu s kostelním podacím klášteru žďárskému, byl také farář Zvolský na zboží klášterním. Když v 17.stol. fara Zvolská byla
obsazována duchovními klášterními, čítala se také Rožínka Horní, které se odtud také Opatská říkalo, ke zboží klášternímu. U něho zůstala do roku 1784 a ostatní osudy měla jako Zvola.

Po Rožence psal se r. 1400 také probošt kláštera Šternberkského  Mikeš Roženka a r. 1406 jmenuje se Anežka, manželka Jana řečeného Šoltys z Roženky.

R.1483 platil klášteru Žďárskému rychtář o sv. Jiří a o sv. Vaclávě po 8 gr.,dával 2 měřice ovsa, 20 vajec, 2 slepice, žence 2. Ostatní platili o sv. Jiří po 8 gr., ale také po 6 ½  až 10 gr. A o sv. Václavě po 11 ½, i po 14 až 18 groších; vajec po 20 až 28 ročně, slepic po 2, a sýra po jednom. Mlynář platil o sv. Jiří a o sv. Václavě po 10 gr.   R. 1750 platili poddaní vrchnosti o sv. Jiří 5 zl. 33 ¼ kr., o sv. Janě 7 zl. 28 kr a o sv. Václavě 8 zl. 22 kr., za přádlo 4 zl., z polí 5 zl. 01 kr., jiného platu 2 zl. 48 kr., dávali 8 hus, 16 kuřat, 230 vajec; 8 sedláků robotovalo týdně 2 ½ dne s 1 koněm a 1 volem. Desátek dával se faráři  zvolskému.

Rožinka Horní náležela k farní osadě do Zvole, kam také děti chodí do školy (0,5 km).

Stará obecní pečeť má ve znaku z dvou listů vyrůstající plod a nápis Sigil in Rozinka 1667.

Jednotlivé trati se nazývaly Za humny, v Osouši, na Širokým, ve Skalách, k Sečám, na Višnovci; louky Na Svarnicích, na Pusty.

Rybník u Rožinky r. 1750 byl na 5 kop kapří násady.

Staré rody: Lahoda, Lacina, Novotný, Blaha, Škorpík, Jurák, Brychta.

V obci je spolek hasičský. R. 1483 uvádí se u vsi veliký les panský.

V Horní Rožince narodil se r. 1859 Jan Koloušek, profesor české techniky v Brně.