Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název : Obec Horní Rožínka

2. Důvod a způsob založení

Obec Horní Rožínka jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Starosta obce: Ing. Tereza Cilečková

Místostarosta obce: Ing. Luboš Vetešník

Zastupitelstvo obce  –  5 členů

      – Kontrolní výbor –  3 členové

      – Finanční výbor –  3 členové

Rada obce  – 0 členů – obec nemá radu obce ani žádné komise

Obecní úřad – obec nemá tajemníka ani žádné odbory

Příspěvkové organizace zřizované obcí – obec nemá žádné příspěvkové organizace zřizované obcí

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa úřadu: Obecní úřad obce Horní Rožínka č.p. 1, 592 51 p. Dolní Rožínka
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad obce Horní Rožínka č.p. 1, 592 51 p. Dolní Rožínka
 • 4.3 Úřední hodiny  : operativně po telefonické dohodě
 • 4.4 Telefonní čísla : starosta +420 604 193 183
 • 4.5 Čísla faxu : obec nemá fax
 • 4.6 Adresa internetové stránky :  www.hornirozinka.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny :  starosta@hornirozinka.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy  : Datová schránka : Whmax5h

5. Případné platby můžete poukázat na účet: 28822–751/0100

  Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu po telefonické dohodě

6. IČ: 00599417

7. DIČ: CZ00599417, neplátce DPH

8. Dokumenty :

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů : Územní plán obce  (viz. oddíl dokumenty)
 • Rozpočtový výhled obce (viz oddíl dokumenty)
 • Povodňový plán  (není)
 • Program rozvoje obce (viz oddíl dokumenty)
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce  (viz. oddíl dokumenty)
 • 8.2 Rozpočet obce na rok 2019  (viz. oddíl úřední deska)
 • Rozpočet obce na rok 2018  (viz. oddíl úřední deska)
 • Viz. Dokumenty/Rozpočet.

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz. bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1)

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz.bod 4.8)

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle §16 InfZ.

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde : https://portal.gov.cz/

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích

https://portal.gov.cz/…can/situace/

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

– ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

– ústav. zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

– zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k informacím,  v platném znění                                                                                       (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu  při vyřizování žádostí  o poskytnutí  informací, postup  při  rozhodování  a      poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).  

– zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích,  ve znění pozdějších předpisů. 

– zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů.

 Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

– obec nemá vydané žádné právní předpisy (vyhlášky, předpisy)

15. Úhrady za poskytování informací – sazebník úhrad za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.  

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv – žádné

16.2 Výhradní licence – obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Všechny výroční zprávy naleznete zde.

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Všechny výroční zprávy naleznete zde.